Ý của bác ấy là khi bác sử dụng cùng 1 len, vd 80 chẳng hạn, thì khác biệt là:

1/ Góc nhìn trên DX hẹp hơn (do tiêu cự x hệ số crop)

2/ DOF trên DX dày hơn.

Cái khác, nếu có khác biệt thì là...