Chơi CZ không phải con nào đời MM cũng kết hợp với Leitax mount được đâu nhé Bac, điển hình là con 85 MMJ Bac viết trên đây là không chuyển được nhé! Lúc đầu mới chơi CZ trên Nikon em bé cái nhầm y...