Nhớ ngày xưa đi thả diều, bắt chuột đồng, bắt dế... chiều chiều chơi vặt lộn, móc sình chọi nhau thật là vui