BBQ - Chân gà nướng.
https://live.staticflickr.com/65535/48023104052_550f065f16_k.jpgUntitled by lvthu, on Flickr