MÓn này là em kém nhất, đi đường chả có ý tưởng gì cà hic