bác này đi nhiều, ý tưởng góc máy cũng phong phú ghê! một số tấm rất có hồn