841 là cảnh ở đâu vậy bác? trường học mà như vầy thì thích thiệt :3