Cái tấm chụp trắng đen với đàn chim của bác nhìn chất quá.