Mong BQT đổi giúp em: comnb thành fisher
Lý do : đã đăng ký nick fisher nhưng mãi không nhận được link kích hoạt tài khoản

Cám ơn