Nhờ BQT đổi nick Thongnikon thành [Trần Minh Thông] giúp nhé. Khi nào có dịp nhiều người đổi thì đổi luôn giúp Tôi. Không gấp lắm đâu. Xin cảm ơn nhiều.