Đầu tháng mới thấy đổi Solix thành Sonlinhxuan
Bây giờ lại thấy Ugly yêu cầu đổi thành Solix.