Bác nguyên ơi cho e hỏi bác chụp file CR2 ạ.ảnh của bác rất đẹp.