xem hình của bác mà ước một lần ra bắc mùa hoa cải.