ảnh bạn này chụp đẹp, nhưng giá chưa cạnh tranh lắm. Hix, giá mà...