Em chào bác Xichlo hay bác admin nào đó...bác Khanhthy ở Bảo Lộc nhờ em nói hộ đổi nick bác ấy thành Vanthuongphoto
Xin cảm ơn nhiều