Huynh nói như vậy không thấy ngượng miệng sao, ở đâu cũng có cảnh đẹp hết. Cái quang trọng là người chụp thôi huynh àh, ở miền nam thì có cái đẹp riêng của nó.