Đặng Hoàng Trí đăng ký photoshop căn bản và lightroom, a gặp T.A đóng tiền nha