em làm graphic design, nhưng chẳng thấy chỗ nào để oánh dấu hết bác ợ.