Bạn Đoàn Nhật Minh (chủ shop Bự camera) bán chủ yếu trên các chợ máy ảnh ở facebook. Tai tiếng cũng kha khá, bác đưa qua các chợ ấy thì họ mới sợ và nhiều người quan tâm, chứ ở đây sẽ ít người biết.