Mình làm nghề giáo dục, bận túi bụi, chẳng có lúc nào mà nghiên cứu chụp choạch. Cũng may là khi ra nước ngoài công tác lại có điều kiện để tìm lại với đam mê, sau này về VN chẳng biết có còn thoải...