bác totillas nói đúng đấy ợ. ở đây là góc nhìn tương đương thôi