Em cũng phân vân giữa 85 F1.4g nano và 70-200 f2.8g vrll nano