Hình như typ 113 là bản nâng cấp toàn diện cho x1 và x2