Nội dung bài hát và hình ảnh rất ăn nhập với chủ đề. Hay lắm a. TFS