Cá nhân em thấy chỉ nên phóng ảnh từ 4x5. 5x7 thì hơi lỡ cỡ, còn 8x10 trở lên thì nên chơi contact print.
Lens phóng ảnh có thể dùng lens process, rẻ, dễ kiếm, nét, IC lớn.