Học từ cụ Google là tốt nhất. Từ khóa có thể là "tự học nhiếp ảnh cơ bản", "nhiếp ảnh cho người mới bắt đầu", "tài liệu tự học chụp ảnh", v..v..

Nên có kiến thức vững về các yếu tố cơ bản liên...