Đam mê là thứ đầu tiên cần đến. Sau đó là kiên trì...