Bác chơi luôn 5d2+24-70F/2.8L đi khỏi lăn nhiều bác ạ!