Trân trọng Kính mời các anh chị em, bạn hữu gần xa cùng nhau chia sẻ cùng Trang những hình ảnh về Vàm Cống, về phà/bắc Vàm Cống của xưa và nay
cùng nhóm em
lối tắt vào trang FB tại

vamcong.com
...