Đọc lời bác em thấy mình như dân quê lên tỉnh... thiệt cao siêu quá.... đến giờ thì chắc là em lờ mờ định nghĩa được cái từ "skintone"...
đúng là biển học mênh mông....