Tấm 1 bị phạt lỗi bản quyền là phải rồi... ảnh đẹp quá bác Nikonian2006.