Mai mình vác nguyên cái desktop ra học PTS mới dc, máu quá.