Ảnh đẹp, rất có hồn. Nhưng tăng sharpen lên thế trông... :-s
Bác cho ảnh gốc xem nào. Chắc ảnh gốc đã rất đẹp rồi