Hi bac tohoang

Khi nào bác có Nikon 20mm f1.8G Nano hú em 1 tiếng nha.
Phong 0919049012
cám ơn