Em thấy rất đúng, nhiếp ảnh VN phải nói là quá rập khuôn, quá bị định hướng, quá sáo mòn. Thiếu sự tự do sáng tác và tự do thể hiện.
Riết rồi thấy ảnh của ai cũng đẹp "bình dị", na ná nhau.