Em đăng ký 2 lớp:
- nhiếp ảnh chân dung (p2) và ảnh cưới phóng sự (p4)
Tên: Ngô xuân Thụy - 01652 024 130