các bạn có biết chỗ nào dạy nhiếp ảnh vào 2 4 6 hay 3 5 7 không? vì mình làm việc ở 1 bệnh viện tư nên mình có trực đêm. Nên không thể theo lớp suốt 2-->6 ở hội nhiếp ảnh được.