Em thấy tấm 1 đẹp nhất, nhưng đường chân trời bị nghiêng.