Rủ rê ae mê đạp đồi núi tham gia Tour de Pakse Laos vào cuối tháng 12 tới. Giờ chưa có kế hoạch gì hết, mình chỉ để hình ảnh ở đây dụ ae thôi. Tour này nói trước là phải đạp sml rất vất vả, đổi lại...