Máy đẹp -- Người cũng đẹp theo . cảnh cũng đẹp theo :D