Em cũng góp một vài tấm ạ. :)
https://www.flickr.com/photos/nammon72/27797593802/in/datetaken/