nếu ngày nào đó ảnh của bạn bị người khác sử dụng thì sao.bác tùng ah