Mọi chuyện đến đây có lẽ đã rõ ràng. Ducnc nghĩ rằng nên kết thúc ở đây, tôi xin phép được đóng cái topic này để tránh mọi việc đi quá xa. Nếu các bác còn muốn tranh luận thêm thì xin mời vào TÁN GẪU...