Tấm #17 của bác zorrotran hay quá, nhìn thấy mặt trăng ở xa xa kìa.