Do không biết đổi được nick trong đây.Nay nhờ Admin đổi ních của mình Civilization thành yan mình mới tạo.thank admin nhiều