Em xin mod đổi nick Kénpy thành i-Std
Lý do, em muốn thống nhất chữ ký hình trên flickr để em post hình sang đây (STD là tên của em). Thks mod.