hihi, location của album trên là ở đâu vậy mấy anh?