Mình cũng thích chụp thế này, nhẹ nhàng nhẹ nhàng.