Chà, kidmouse chụp Chill đẹp quá, bữa nào cho em bám càng lên làm chai bia, a e đàm đạo hii