Đánh dấu topic này vào ngắm ảnh của Bro Takamu, tiện đây cho mình hỏi luôn là có bạn nào cần lên đời không để lại cho mình em K-01, trước giờ toàn nghiên cứu trên...lý thuyết, chưa được cầm máy DSLR...